جمعه، تیر ۳۱، ۱۳۸۴

در آستین مرقع نوشتۀ سعیدی سیرجانی

کتاب در آستین مرقع نوشتۀ سعیدی سیرجانی شامل 19 مقاله است
به تدریج مقالات خوانده شده از این کتاب، در همین سر فصل اضافه خواهد شد
ازهمینجا بخوانید - اولین مقالۀ این کتاب است و به عبارتی پیشگفتار کتاب
ازهر کرانه - نقش وتاثیر ادبیات فارسی، در حفظ وبالندگی هویت ملی ما ایرانیان
کرمان دل عالم است - مقایسه وضعیت کرمان در زمان نگارش این مقاله با کرمان قدیم و نقل خاطرات کودکی
پیر ما - درمورد علی دشتی
مجموعه آثار سعیدی سیرجانی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا