دوشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۴

فیلم کوتاهی از ظهیرالدوله کار کیانوش رمضانی

فیلم کوتاهی از ظهیرالدوله کار کیانوش رمضانی را در اینجا ببینید. برگرفته از سایت فروغ فرخزاد

مجموعۀ شعرفروغ فرخزاد در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا