چهارشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۶

تجدد آمرانه نوشتة تورج اتابکی


نقد و بررسی کتاب تجدد آمرانه نوشتة دکتر تورج اتابکی را دو بخش زیر بشنوید
این کتاب به انگلیسی نوشته شده
-Men of order-
وتوسط آقای مهدی حقیقت خواه به فارسی برگردانده شده است

بخش اول را در اینجا بشنوید
بخش دوم را در اینجا بشنوید

فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها: