شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۸

نوروز مبارک

نوروز سال هزار و سیصد و هشتاد وهشت بر شما مبارک باد.
شادباش نوروزی کتابخانۀ گویا و شعر "بهار" سرودۀ هوشنگ ابتهاج "سایه" را در اینجا بشنوید.

متن شعر "بهار" را در اینجا بخوانید.

مجموعه آثار هوشنگ ابتهاج در کتابخانۀ گویا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا