جمعه، تیر ۱۴، ۱۳۸۷

شاهنامه - 7 - فریدون

داستان پادشاهی فریدون را دربخشهای زیر بشنوید
بخش اول: "پادشاهی فریدون پانصد سال بود" را در اینجا بشنوید
بخش دوم: "گفتار اندر آزمون کردن شاه آفریدون پسران را به ناشناس" در اینجا بشنوید
بخش سوم: "گفتار اندر بخش کردن شاه آفریدون جهان را به پسران" در اینجا بشنوید
بخش چهارم: "گفتار اندر نامه فرستادن شاه آفریدون به سلم و تور" در اینجا بشنوید
بخش پنجم: "گفتار اندر زادن منوچهر از مادر" را در اینجا بشنوید
بخش ششم: "گفتار اندر آمدن سلم و تور به جنگ آفریدون" را در اینجا بشنوید
بخش هفتم: "گفتار اندر نامه فرستادن منوچهر به نزدیک شاه آفریدون" را در اینجا بشنوید
اجرا: ساناز علوی ، روایت شده از شاهنامۀ دکتر خالقی مطلق
متن داستان پادشاهی فریدون از شاهنامۀ چاپ مسکو را در اینجا ببینید
شاهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

برچسب‌ها: