دوشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۹

داستان بوف کور نوشتۀ صادق هدایت


داستان "بوف کور" نوشتۀ صادق هدایت را در قسمتهای زیر بشنوید.
قسمت اول را در اینجا بشنوید.
قسمت دوم را در اینجا بشنوید.
قسمت سوم را در اینجا بشنوید.
قسمت چهارم را در اینجا بشنوید.
قسمت پنجم را در اینجا بشنوید.
قسمت ششم را در اینجا بشنوید.
قسمت هفتم را در اینجا بشنوید.
قسمت هشتم را در اینجا بشنوید.
قسمت نهم را در اینجا بشنوید.

اجرا : سورنا سلگی

متن " بوف کور" را در اینجا ببینید.

مجموعۀ آثار صادق هدایت در کتابخانۀ گویا
فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا